ΚΥΑΜΕΥΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


10

Αλκίνοος Δημοκρατία Αρήτη με κήπους και καρποφόρα δένδρα θαυμαστά και τα περίτεχνα έργα του Ήφαιστου

να την κοσμούν στα Προπύλαια  τα  Υψηλά!

Η Δημοκρατία, μία έννοια τελείως παρεξηγημένη, έχει καταντήσει μαντζούνι στα χέρια του καθενός που την μαζεύει ή την απλώνει κατά το δοκούν και αναλόγως των βλέψεων ή των συμφερόντων του. Ελάχιστοι απ’ όσους αναφέρονται σ’ αυτήν – υποστηρικτές ή επικριτές της – γνωρίζουν στην πραγματικότητα περί τίνος ομιλούν και συνήθως την καταντούν χοάνη όπου… εναποθέτουν τα πάντα και τίποτα

Φίλτατοι συνέλληνες , αδελφοί καί πατριώτες ,

χαίρετε καί ευδαιμονείτε .

Από τά περισσότερα μηνύματα πού ανταλλάσουμε μεταξύ μας , καί από πολλά άλλα , προκύπτει ότι , ευτυχώς ή δυστυχώς , είμεθα από τούς λίγους πού εξακολουθούμε νά ενδιαφερόμεθα διά τήν Πατρίδα μας . Επίσης από αυτά πού συμβαίνουν γύρο μας … προκύπτει ότι τά πράγματα διά τό Έθνος μας πηγαίνουν από τό κακό στό χειρότερο, καί ότι δέν φαίνεται κάτι ή κάποιος /-οι , πού νά επιδιώκουν νά βελτιώσουν τήν κατάστασιν .

Δυστυχώς οι κρατούντες ολιγαρχικοί … , ενδιαφέρονται μόνον διά τά συμφέροντά των καί διά τό πώς θά φανούν αρεστοί εις τούς επικυριάρχους …. , έστω καί άν μέ αυτόν τόν τρόπον εμφανώς “βλάπτουν κ` οι τρείς τους τήν Συρίαν τό ίδιο…”. Από τήν άλλην πάλι, οι επικυρίαρχοι προωθούν, μέ κάθε τρόπον , τούς δικούς των ανθρώπους – πράκτορες – εγκαθέκτους – εξαγορασμένους διά νά προάγουν τά συμφέροντά των … Αφού λοιπόν από όλους αυτούς δέν περιμένουμε κάτι διά τό καλόν τής Πατρίδος καί τού Έθνους μας, καί εφόσον εννοείται ότι η ανταλλαγή μηνυμάτων δέν είναι τό μόνον ζητούμενον (ή μήπως είναι … , τρομάρα μας … ), πρέπει επιτέλους νά δράσουμε μόνοι μας , εμείς οι ίδιοι, χωρίς νά περιμένουμε βοήθεια από κάπου ….

Λαμβάνοντες υπ` όψιν τήν μοναδική αδιαμφισβήτητη πηγή γνώσεως , τήν Ελληνικήν γραμματείαν καί κυρίως τήν ιστορίαν , καί διδασκόμενοι από αυτήν , έτσι ώστε νά εφαρμόσουμε τά εξ αυτής διδάγματα επ` ωφελεία τής Πατρίδος καί τού Έθνους μας (όλβιος εστί όστις ιστορίης έσχε μάθησιν) , συμπεραίνουμε ότι καθ` όλην τήν διάρκειαν τού γνωστού χρόνου καί εφ` όλης τής επιφανείας τής Γής , μίαν καί μόνον μίαν φοράν υπήρξε καί εφηρμόσθη τέτοιο πολιτικό σύστημα , πού αφ` ενός μέν νά εξυπηρετεί … τούς πολλούς … αλλά όχι φυγόπονους … , χωρίς νά βλάπτει ή νά εμποδίζει … τούς ολίγους αρίστους … , αφ` ετέρου δέ νά παρέχει … εις όλους τούς πολίτες … ( αλλά ακόμα καί εις τούς μετοίκους … καί εις τούς δούλους … ) όλες εκείνες τίς προϋποθέσεις καί συνθήκες … ώστε νά διαπρέπουν , νά δημιουργούν , νά αριστουργούν … καί νά ευδαιμονούν … “άνευ μαλακίας” … καί ταυτοχρόνως νά παράγουν πολιτισμόν !!!… ( μήν συγχέετε τήν έννοιαν “πολιτισμός”, ο οποίος παράγεται – δημιουργείται μόνον από ελευθέρους … πολίτες … όπως ήταν οι αρχαίοι Έλληνες καί δή οι Αθηναίοι Πολίτες … , δηλαδή είναι Δήμου Έργον … καί είναι πάντοτε υπέρ τού ανθρώπου … καί κατά φύσιν … , μέ τήν έννοιαν “τεχνολογική πρόοδος” , πού πιθανόν νά είναι εναντίον τού ανθρώπου καί παρά φύσιν … , καθώς καί μέ τήν έννοιαν “φυλετικό στοιχείο ή γνώρισμα ή χαρακτηριστικό ” π.χ. ανθρωποφαγία , πολυγαμία , περιτομή , κλειτοριδεκτομή , κτλ. , … , πού μόνον “πολιτιστικά” … δέν δύνανται νά ονομαστούν … ).

Τό πολιτικό σύστημα αυτό ήταν η μοναδική πραγματική δημοκρατία που υπήρξε ποτέ, η Αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία , καί τά κύρια χαρακτηριστικά της ήταν :

1) Οι ” ολιγαρχικές εταιρείες “… πού δίχαζαν … τόν Δήμο = τούς πολίτες καί προκαλούσαν έριδες καί μίση … , δηλαδή τά μεταγενεστέρως αποκληθέντα “κόμματα” … , ο κατ` εξοχήν ολιγαρχικός θεσμός … , επινοηθείς καί εφαρμοσθείς … υπό τών επικυριάρχων – τραπεζιτών – εξουσιαστών … εις τήν Αγγλίαν … κατά τήν εποχήν τού Κρόμγουελ … και εφ` εξής … , τά οποία κόμματα κομματίζουν … , δηλαδή κομματιάζουν … τόν λαόν = διαίρει καί βασίλευε … , καί εκτρέφουν καί αναδεικνύουν “κομματόσκυλα” … , ήτοι αργόσχολους … καί παρασίτους … καί ευκόλως εξαγορασίμους … , απηγορεύοντο ” διά ροπάλου… ” ,

2) <<Αιρείσθαι τάς αρχάς πάντας εκ πάντων >> : δηλαδή νά δύνανται νά εκλέγονται εις τάς αρχάς όλοι οι πολίτες μεταξύ όλων τών πολιτών , καί όχι μόνον αυτοί … πού επιλέγει … ο απόλυτος μονάρχης = ο αρχηγός τού κόμματος … ή τής παρατάξεως … , ή αυτοί πού επιλέγονται … καί προωθούνται – προάγονται … ( όπως ακριβώς προάγονται … οι πόρνες … από τούς προαγωγούς των … , κοινώς νταβατζήδες … ) από ” άλλα …” εξωθεσμικά καί πολλάκις αντεθνικά … κέντρα … λήψεως αποφάσεων …. ή από λέσχες … ή εταιρείες … ή …

3) <<Μή δίς τόν αυτόν άρχειν >> : ουδείς λαμβάνει άξίωμα – εξουσία διά δευτέραν φοράν ==> αποκλείονται οι άχρηστοι , οι ανίκανοι , οι παράσιτοι , οι φυγόπονοι , τά “κομματόσκυλα”, κτλ. … καί κυρίως τά “τζάκια“… από τό νά γίνονται επαγγελματίες … πολιτικοί … ή συνδικαλιστές … , οι οποίοι προκειμένου νά διατηρήσουν τήν θέσιν των … ή  νά  αναρριχηθούν  σέ  κάποια  ανώτερη … , επιδιώκουν  καί  προσπαθούν … ή νά δημιουργούν προβλήματα είς τήν κοινωνίαν καί εις τούς πολίτας … τά οποία μετά προσφέρονται οι ίδιοι νά επιλύσουν … περιπλέκοντάς τα ακόμη περισσότερον … , ή νά προβαίνουν σέ κάθε είδους παραχωρήσεις … πρός τούς ψηφοφόρους … , ή  καί νά υπόκεινται σε οποιεσδήποτε “πιέσεις” …. από τόν οιονδήποτε … , ή …..

4) <<Κληρωτάς είναι τάς αρχάς>> : οι άρχοντες κληρώνονται μεταξύ όλων τών πολιτών … , συνεπώς οι επικυρίαρχοι … δέν δύνανται νά προωθούν … ευκόλως … τούς εγκαθέτους – πράκτορές των … , διότι διά νά επιτύχουν νά κληρώνονται πάντοτε οι “δικοί των” άνθρωποι … , θά έπρεπε όλοι … οι πολίτες , ή τουλάχιστον οι περισσότεροι … νά είναι “δικοί των” …, όπερ ανέφικτον …

5) << Τίς αγορεύειν βούλεται >> , αλλά μέ ισηγορίαν , ισονομίαν καί ισοπολιτείαν …. διά όλους τούς Αθηναίους Πολίτας … , ενώ στήν κυνοβουλευτική ολιγαρχία “αγορεύουν” ( υπαγορεύουν , απαγορεύουν καί  γενικώς  “αλωνίζουν” … ) μόνον οι κομματικοί … , καί βεβαίως ουδεμία ισονομία καί ισοπολιτεία υπάρχει ….

6) << Λογοδοσία >> τών  αρχόντων  ανά  πάσαν  στιγμήν … , εφ` όσον  τούς  ζητηθεί … , κατά  τήν  διάρκειαν  τής  ενιαυσίας  θητείας των … , καί  υποχρεωτικώς … μετά  τήν  λήξιν  της … , ενώ  σήμερα  οι  άρχοντες  είναι  ανεξέλεγκτοι  καί  ασύδοτοι … , έχοντες  εξασφαλίσει  ισόβια  ασυλία …

>> Τό παρελθόν  τής  Ελλάδος  είναι  τό  μέλλον  τής  ανθρωπότητος . <<

Φίλτατοι  συνέλληνες

Μήν  νομίζετε  ότι  εκείνοι  οι  Αρχαίοι  Αθηναίοι  πού  επινόησαν  καί  εφήρμοσαν  τήν  Δημοκρατία ,  καί  δι`  αυτής  εδημιούργησαν  ανεπανάληπτα  “θαύματα”  πού  ακόμη  καί  σήμερα  εντυπωσιάζουν ,  ήσαν  “ημίθεοι”  ή  “σοφοί”  ή  “άγγελοι”  ή  τέλος  πάντων  κάποιοι  εξαιρετικοί  “διανοούμενοι” ή  εντόνως  “προικισμένοι”  άνθρωποι . Ήσαν  απλοί  γιδοβοσκοί  από  τάς  Αφίδνας ( σημερινά  Κιούρκα ) , γεωργοί  από  τάς  Αχαρνάς ( Μενίδι ) , υλοτόμοι  από  τήν  Πάρνηθα  καί  τήν  Πεντέλη  ( όχι  εμπρηστές  καί  καταπατητές  δασών … ) , μελισσοκόμοι  από  τόν  Υμηττό ( όχι  οικοπεδοφάγοι … ) , ψαράδες  από  τό  Φάληρο , αμπελουργοί  από  τά  Μεσόγεια ,  ελαιουργοί  από  τό  Θριάσιον  Πεδίον  καί  τόν  Ελαιώνα ( πού  σήμερα  τόν  καταστρέφουμε … κτίζοντας  αθλητικά  και  εμπορικά  κέντρα … ) , ναυτικοί  από  τόν  Πειραιά , τεχνίτες  από  τόν  Κεραμικό  καί  τήν  Ακαδημία ( εκάς  τού  Δήμου = μακράν  τού  Δήμου , τής  Πόλεως , τού  Άστεως , διά  νά  μήν  προκαλείται  ρύπανσις  εις  τούς  κατοίκους !!! … ) , κτλ. , κτλ.   Όλοι  τους  όμως  ήσαν  πολίται πού  συμμετείχαν  εις  τά  κοινά  τής  Πόλεως  απ`  ευθείας καί  όχι μέσω  αντιπροσώπων ….

<< Μόνοι  γάρ  τόν  τε  μηδέν  τώνδε  μετέχοντα , ούκ  απράγμονα  αλλ`  αχρείον  νομίζομεν …. >>

Αν δέν προσπαθήσουμε νά επανιδρύσουμε – δημιουργήσουμε καί νά εφαρμόσουμε κάτι παρόμοιο μέ τήν Αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία … , διδασκόμενοι  καί από  τά  λάθη  της … , οπότε αυτομάτως … περιορίζεται … , αν όχι καταργείται , η δύναμις  καί  η  ασυδοσία … τής ολιγαρχίας … καί τών εγωϊστών – φιλοδόξων – ατομιστών – θεσιθηρών … υποστηρικτών  της … , καθώς καί όλων … όσων κρύπτονται … πίσω απ` αυτούς … , μάλλον δέν θά δυνηθούμε νά επιτύχουμε κάτι επ` ωφελεία τής Πατρίδος καί τού Έθνους μας ….

Εννοείται ότι πρώτα απ` όλα οφείλουμε νά εφαρμόσουμε τήν Άμεση Δημοκρατία ανάμεσά μας … , εάν βουλόμεθα, άλλως ας αρκεστούμε ( φεύ …) στήν ανταλλαγή μηνυμάτων …

Μήν πείτε ότι αυτό είναι ουτοπιστικόν ή αδύνατον , λόγω τής υπαρχούσης καταστάσεως …. Σκεφτείτε τήν τότε … επικρατούσα κατάστασιν … καί τίς συνθήκες … μετά τά “Ορλοφικά ” τού 1770 … καί μετά τό Συνέδριον τής Βιέννης τού 1815 … καί τήν Ιερά Συμμαχία … του Μέτερνιχ …… Κι` όμως , αφού βεβαίως προϋπήρξαν ο Ρήγας Φερραίος … καί ο Αδαμάντιος Κοραής … καί είχε ιδρυθεί … καί δραστηριοποιηθεί … η “Φιλική Εταιρεία”… , ευρέθησαν κάποιοι “τρελοί” … διά τά δεδομένα τής τότε εποχής … πού ετόλμησαν … καί έτσι εξερράγη η Επανάστασις τού 1821 … , καί μετά από πολλούς αγώνες … καί θυσίες … καί αίμα … καί προδοσίες … καί … “ελευθερωθήκαμε….”( ;;; ) ….. Λάβετε υπ` όψιν ότι στίς 25 Μαρτίου τού 1821 εγένετο η έναρξις τού αγώνος … διά τήν απελευθέρωσιν της Πατρίδος … καί διά τήν παλιγγενεσίαν τού Έθνους … , ο οποίος αγών περατώθη μέν , αλλά δέν τελείωσε εισέτι …. , διότι ναί μέν εκδιώξαμε (;) τόν κατακτητήν (;) εν μέρει … , αλλά δυστυχώς η ολιγαρχία τών παντός είδους κοτζαμπάσηδων , εγκαθέκτων, πρακτόρων, δωσιλόγων, δωσικώλων… , καί προσκυνημένων … όχι απλώς παραμένει … καί διαχειρίζεται … τήν εξουσίαν … πρός όφελός δικό της … καί τών επικυριάρχων … , αλλά πληθαίνει … καί αυξάνεται … , εις βάρος τής Πατρίδος … , καλλιεργώντας κλίμα ενδοτισμού καί ηττοπαθείας καί προάγοντας τόν αφελληνισμόν … μέ κάθε τρόπο … προκειμένου νά ειναι αρεστή εις τούς επικυριάρχους …

Καί βεβαίως ένα τέτοιο είδος ηττοπαθείας καί μοιρολατρείας , πού εντέχνως κάποιοι … καλλιεργούν … , είναι τό νά αναμένουμε … έναν “Φίλιππο Β΄”… ή έναν “Μέγα Αλέξανδρο” … διά νά μάς ¨σώσουν” …

Επαναλαμβάνεται καί επισημαίνεται ότι , αφού διδαχθούμε καί  από τά λάθη καί τίς παραλείψεις καί τίς υπερβολές της … , μόνον μέ τήν Άμεση Δημοκρατία … δυνάμεθα νά επιτύχομεν κάτι …. εάν βεβαίως βουλόμεθα νά τήν εφαρμόσουμε … , παραμερίζοντες εγωϊσμούς καί ατομικές φιλοδοξίες …

Καλόν είναι , διά νά αντλήσουμε παραδείγματα πρός άμεση εφαρμογή , νά ξανα-διαβάσουμε τόν “Περικλέους Επιτάφιον “ καί τήν “Αθηναίων Πολιτεία” καί τά “Πολιτικά” τού Αριστοτέλους …..

Έρρωσθε , ομονοείτε … , ορθοφρονείτε … , αγρυπνείτε … καί  γρηγορείτε … , οι  καιροί  ού  μενετοί …

// Σύν  Αθηνά  καί  χείρα  κίνει …. // Η  ισχύς  εν  τή  ενώσει … // Αρχή  τού  νικάν  τό θαρρείν … // …

περισσότερα στο ιστολόγιο ΘΕΣΠΗΣ

Θέλει  Παιδεία,Αρετή και Τόλμη η Ελευθερία

και … η Δημοκρατία!

Θέλει ενεργούς πολίτες συμμετέχοντες   στα κοινά

περιφρουρούντες και υπερασπίζοντας τις αξίες ,τα ιδανικά

και  τα οράματα μιας Ιδανικής Πολιτείας  τα θαυμαστά.

%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%B1+%CF%83%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82

Advertisements

One thought on “ΚΥΑΜΕΥΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  1. Παράθεμα: e – ν η μ έ ρ ω σ η « ΕΛΛΑΣ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s